ابر شمال  ابر شمال

ابر شمال

 

برای ديدن  مشخصات دقيق هر محصول بر روی نام  محصول مورد نظر كليك كنيد

 

توليدات اسفنج

 

اسفنج 15    كيلو گرم بر متر مكعب -
اسفنج 17.5 كيلو گرم بر متر مكعب -
اسفنج 20    كيلو گرم بر متر مكعب -
اسفنج 22    كيلو گرم بر متر مكعب -
اسفنج 30    كيلو گرم بر متر مكعب -
اسفنج 35    كيلو گرم بر متر مكعب -
اسفنج
40    كيلو گرم بر متر مكعب -

اسفنج صنعتی 60  كيلو گرم بر متر مكعب -
اسفنج  صنعتی80  كيلو گرم بر متر مكعب -
اسفنج  صنعتی100 كيلو گرم بر متر مكعب -
اسفنج  صنعتی120 كيلو گرم بر متر مكعب -
اسفنج صنعتی 150 كيلو گرم بر متر مكعب -
اسفنج صنعتی 200 كيلو گرم بر متر مكعب -

توليدات تشك


 
(Caspian)  كاسپين 

 
پارچه ژاكارد -
ترموفيوز 250 گرم بر متر مربع -
اسفنج 20 كيلو گرم بر متر مكعب -
ترموباند40  گرم بر متر مربع -
اسفنج 30 كيلو گرم بر متر مكعب -
اسفنج ريباند 100 كيلو گرم بر متر مكعب -
موكت 800 گرم بر متر مربع -
اسكلت فلزی -
 
دار M قاب فلزی -
نوار -
 


 TA Book

 

  (Dorfak)  درفك

 
پارچه ژاكارد -
ترموفيوز 250 گرم بر متر مربع -
اسفنج 20 كيلو گرم بر متر مكعب -
ترموباند40  گرم بر متر مربع -
اسفنج 30 كيلو گرم بر متر مكعب -
اسفنج ريباند 80 كيلو گرم بر متر مكعب -
نوار -

 


 

TA Book
 

 

  (Donya)  دنيا

 
پارچه ژاكارد -
ترموفيوز 250 گرم بر متر مربع -
اسفنج 20 كيلو گرم بر متر مكعب -
ترموباند40  گرم بر متر مربع -
اسفنج 17.5 كيلو گرم بر متر مكعب -
اسفنج ريباند 80 كيلو گرم بر متر مكعب -
موكت 800 گرم بر متر مربع -
اسكلت فلزی -
 
دار M قاب فلزی -
نوار -
 


   

TA Book

 

  (Darya)  دريا

 
پارچه ژاكارد -
ترموفيوز 250 گرم بر متر مربع -
اسفنج 20 كيلو گرم بر متر مكعب -
ترموباند40  گرم بر متر مربع -
اسفنج 30 كيلو گرم بر متر مكعب -
موكت 800 گرم بر متر مربع -
اسكلت فلزی -
 
دار M قاب فلزی -
نوار -


   

TA Book

 


Powered by PITE 2008. All rights reserved.