ابر شمال  ابر شمال
       

 

 

Item
 
       

40 Kg/m3
 

  Item
 
Apparent density         38 - 41  

 وزن مخصوص ظاهری
 

Determination of hardness         240  

   حداقل شاخص سختی نفوذ
 

Indentation hardness loss         39  

  حداكثر افت سختی نفوذ
 

Tensile strength         150  

حداقل استحكام كششی

Elongation         180  

  حداقل ازدیاد طول تا پارگی
 

Tensile strength loss (Heat ageing)         3  

 حداكثر افت استحكام  كششی در اثر حرارت
 

Tensile strength loss (Humidity ageing)         3  

حداكثر افت استحكام كششی در اثر رطوبت

Compression set         0  

 حداكثر مانایی فشاری
 

Low-Temperature resistance         بدون پارگی  

  انعطاف پذيری در دمای پايين
 

Organic materials staining         بدون لك  

 اثر لكه مواد آلی
 

Burning rate         65  

 حداكثر سرعت اشتعال
 

 


Powered by PITE 2008. All rights reserved.