ابر شمال  ابر شمال
       

 

 

Item
 
         

35 Kg/m3
 

  Item
 
Apparent density           34 - 36  

 وزن مخصوص ظاهری
 

Determination of hardness           220  

   حداقل شاخص سختی نفوذ
 

Indentation hardness loss           40  

  حداكثر افت سختی نفوذ
 

Tensile strength           140  

حداقل استحكام كششی

Elongation           175  

  حداقل ازدیاد طول تا پارگی
 

Tensile strength loss (Heat ageing)           4  

 حداكثر افت استحكام  كششی در اثر حرارت
 

Tensile strength loss (Humidity ageing)           4  

حداكثر افت استحكام كششی در اثر رطوبت

Compression set           0  

 حداكثر مانایی فشاری
 

Low-Temperature resistance           بدون پارگی  

  انعطاف پذيری در دمای پايين
 

Organic materials staining           بدون لك  

 اثر لكه مواد آلی
 

Burning rate           75  

 حداكثر سرعت اشتعال
 

 


Powered by PITE 2008. All rights reserved.