ابر شمال  ابر شمال
       

 

 

Item
 
       

22 Kg/m3
 

    Item
 
Apparent density         21.5 - 22.5    

 وزن مخصوص ظاهری
 

Determination of hardness         180    

   حداقل شاخص سختی نفوذ
 

Indentation hardness loss         42    

  حداكثر افت سختی نفوذ
 

Tensile strength         120    

حداقل استحكام كششی

Elongation         165    

  حداقل ازدیاد طول تا پارگی
 

Tensile strength loss (Heat ageing)         6    

 حداكثر افت استحكام  كششی در اثر حرارت
 

Tensile strength loss (Humidity ageing)         6    

حداكثر افت استحكام كششی در اثر رطوبت

Compression set         1    

 حداكثر مانایی فشاری
 

Low-Temperature resistance         بدون پارگی    

  انعطاف پذيری در دمای پايين
 

Organic materials staining         بدون لك    

 اثر لكه مواد آلی
 

Burning rate         95    

 حداكثر سرعت اشتعال
 

 


Powered by PITE 2008. All rights reserved.