ابر شمال  ابر شمال
       

 

 

Item
 
         

15 Kg/m3
 

    Item
 
Apparent density           14.5 - 15.5    

 وزن مخصوص ظاهری
 

Determination of hardness           120    

   حداقل شاخص سختی نفوذ
 

Indentation hardness loss           45    

  حداكثر افت سختی نفوذ
 

Tensile strength           90    

حداقل استحكام كششی

Elongation           150    

  حداقل ازدیاد طول تا پارگی
 

Tensile strength loss (Heat ageing)           9    

 حداكثر افت استحكام  كششی در اثر حرارت
 

Tensile strength loss (Humidity ageing)           9    

حداكثر افت استحكام كششی در اثر رطوبت

Compression set           2    

 حداكثر مانایی فشاری
 

Low-Temperature resistance           بدون پارگی    

  انعطاف پذيری در دمای پايين
 

Organic materials staining           بدون لك    

 اثر لكه مواد آلی
 

Burning rate           125    

 حداكثر سرعت اشتعال
 

 


Powered by PITE 2008. All rights reserved.